پزشک قبل از انجام هرگونه عمل جراحی نیاز دارد تا شدت و عمق آسیب وارد شده به دندان رو بررسی نماید. بررسی این امر توسط دستگاه تصویربرداری دندانپزشکی انجام می شود. تجهیزات تصویربرداری دندانپزشکی برای بررسی شدت آسیب وارد شده به دندان مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه در دو نوع خارج دهانی و داخل دهانی مورد تولید و عرضه می شود؛ و به منظور بررسی و تشخیص مشکلات دهان و دهان توسط پزشک مورد استفاده قرار می گیرد.